Principală » 2014 » Aprilie » 11 » MADR încurajează mafia prin normele de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole
20:56:14
MADR încurajează mafia prin normele de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole
teren

Onor MADR a publicat pe site-ul propriu, la 11 aprilie 2014, ediţia revizuită a proiectului Normelor metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea Titlului I din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării–cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

Textul demonstrează cât de insidioasă şi absurdă poate fi birocraţia promovată de ministerul român al agriculturii. Ca şi Legea în cauză, Normele de aplicare a acesteia nu vor face decât  să promoveze şarlatania funciară, mafia terenurilor agricole devenind de-a dreptul oficializată, având în vedere că ea s-a desfăşurat fără mari oprelişti şi până acum.

Iata, mai jos,  o mostră din ceea ce a reuşit să realizeze MADR cu o lege care, de facto, nu prea îşi are mare rost, decât dacă socotim că ea va înmulţi ciubucurile, înşelătoria printre ţăranii neputincioşi şi în vârstă, crearea de reţele subterane de vânzare-cumpărare de terenuri agricole:

Art.5-(1) În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de aceasta şi de următoarele documente:

a) o copie a BI/CI/paşaportului vânzătorului persoană fizică;

b) o copie legalizată sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare--cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare–primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

c) extras de carte funciară pentru informare emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral al imobilului, în sistem de coordonate stereografic 1970, în condiţiile în care terenul este intabulat;

d) declaraţie pe propria răspundere, făcută în formă autentică de notarul public sau în formă atestată de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată, din care să rezulte calitatea de proprietar al terenului care face obiectul ofertei de vânzare şi conformitatea cu originalul a documentelor care însoţesc oferta de vânzare. Totodată, vânzătorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile alin.(2) al art.4 din lege referitoare la terenurile agricole situate în extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate, dacă este cazul;

e) o copie a certificatului constatator de la Registrul Comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;

f) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea AGA, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi copii CI/BI/paşaport împuternicit;

g) hotărârea AGA, decizia asociat unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;

h) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;

i) alte documente doveditoare, după caz.

(5) Primăria transmite structurii centrale (direcţia tehnică de specialitate din cadrul Ministerului              Agriculturii şi Dezvoltării Rurale)  respectiv structurilor teritoriale, dupa caz, dosarul tuturor actelor prevăzute la lit.a) a alin(1) al art. 3 din prezenta anexă, precum şi lista preemptorilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

(6) Lista preemptorilor întocmită de catre primării se poate completa, ulterior transmiterii către structura centrală, respectiv către structurile teritoriale, cu preemptorii care dovedesc această calitate şi depun la primării comunicări de acceptare a ofertei vânzătorului în perioada prevăzută la alin.(2) al art.6 din lege. În acest caz, primăriile comunică cu celeritate, structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale după caz, lista actualizată a preemptorilor.

Art.6-(1) În perioada prevăzută la alin.(2) al art.6 din lege, oricare dintre titularii dreptului de preempţiune care doreşte să-şi exercite acest drept înregistrează la primărie, comunicarea acceptării ofertei de vânzare transmisă vânzătorului, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1E.

(2) Comunicarea prevăzută la alin.(1) va fi însoţită de următoarele documente, care certifică calitatea de preemptor:

a) o copie a BI/CI/paşaportului preemptorului sau, după caz, a împuternicirii/procurii notariale/delegaţiei şi o copie a BI/CI/paşaport a reprezentantului legal;

b) o copie a certificatului constatator de la Registrul Comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul preemptorului persoană juridică;

c) copii legalizate după documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea întruna dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale

imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea;

d) în cazul preemptorilor prevăzuţi la alin. (2) şi (3) al art.2 din lege, documente emise de către autorităţile statului aparţinător care atestă şi descriu condiţiile legale din statul respectiv necesare pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole de către cumpărători cetăţeni romani persoane fizice sau juridice. Documentele se depun în original, însoţite de traducerea în limba romană a acestora, legalizată.

(3) În cazul în care titularul dreptului de preempţiune înregistrează la primărie acceptarea ofertei de vânzare prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează acceptarea ofertei de vânzare cu datele de identificare ale titularului dreptului de preempţiune şi prezintă documentele doveditoare a calităţii de împuternicit.

(4) Comunicările de acceptare a ofertei vânzătorului depuse la primării după data limită a perioadei prevăzută la alin.(2) al art.6 din lege, nu vor mai fi luate în considerare.

Art.7-(1) Vânzătorul alege preemptorul în conformitate cu procedurile prevăzute la art.7 din lege şi comunică primăriei numele acestuia.

 (2) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz, datele de identificare ale preemptorului potenţial cumpărător ales de catre vânzător, împreună cu documentele prevăzute la alin.(1) al art.6 din prezenta anexă.

 (3) În cazul în care niciun preemptor nu îşi manifestă intenţia de cumpărare, în termenul legal, vânzarea este liberă. In această situaţie, primăria eliberează vânzătorului o adeverinţă în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1F, urmând ca acesta să aleagă un cumpărător cu respectarea prevederilor alin.(7) al art. 7 din lege.

Vizualizări: 780 | Adăugat de: constantinradut | Tag-uri: legea vanzarii terenurilor | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]
Contact:
JAR - Jurnalul agriculturii româneşti
031721
Bucuresti, Romania-Roumanie
+40 (0) 725 511 887 
office.agriculturaro@gmail.com 
http://agricultura-ro.ucoz.ro
Folow us